Trang chủ >> Sản phẩm mới

BẢNG GIÁ

Phòng Tiêu Chuẩn: Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 600,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Phòng Cao Cấp: Thứ 2, 3, 4, 5: 700,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 900,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

BẢNG GIÁ

Phòng Tiêu Chuẩn: Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 600,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Phòng Cao Cấp: Thứ 2, 3, 4, 5: 700,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 900,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

BẢNG GIÁ

Phòng Tiêu Chuẩn: Thứ 2, 3, 4, 5: 500,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 600,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Phòng Cao Cấp: Thứ 2, 3, 4, 5: 700,000 VNĐ/1 Ngày Đêm

Thứ: 6, 7, chủ nhật: 900,000 VNĐ/1 Ngày Đêm